CJY12E-04PC CNTD proximity

CJY12E-04PC     CNTD proximity
قیمت: 145000 تومان

CJY12E-04PC CNTD proximity

سنسور قطر 12   چهار سیم دارای یک کنتاکت بسته و یک کنتاکت باز  حساسیت 4 میلی متر  خروجی مثبت