شیر برقی ترک باز 2-2 "1/2 220Vac

شیر برقی   ترک  باز 2-2
قیمت: 2750000 تومان

شیر برقی ترک باز 2-2 "1/2 220Vac