سنسور رطوبت سنج سانوارد SUN 25-H

سنسور رطوبت سنج سانوارد  SUN 25-H
قیمت: 430000 تومان

سنسور رطوبت سنج سانوارد SUN 25-H

سنسور یدکی رطوبت سنج سانوارد  

ئمای تحمل  60 درجه سانتیگراد