CRY18E-08KB CNTD proximity

CRY18E-08KB       CNTD proximity
قیمت: 800000 تومان

CRY18E-08KB CNTD proximity

سنسور حساس به جرم   قطر 18