LE3S تایمر دیجیتال اتونیکس

LE3S  تایمر دیجیتال اتونیکس
قیمت: 1200000 تومان

LE3S تایمر دیجیتال اتونیکس

این تایمر دارای سه رقم و سوکتی می باشد دارای مد های مختلف خروجی می باشد و کاربرد ان بسیار راحت است.